Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Move to the tab when it is opened

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1409196]
Hi, I disabled several options in About:Config, and a feature previously disappeared. When I pressed the scroll button in the diamond, it opened a tag and moved to it automatically. Whatever you do with the current tag, I want it. Please help me.

<i>Locking this thread.</i><br><i>Please continue here: [[/questions/1409196]]</i><br> Hi, I disabled several options in About:Config, and a feature previously disappeared. When I pressed the scroll button in the diamond, it opened a tag and moved to it automatically. Whatever you do with the current tag, I want it. Please help me.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

x2 said

Hi, I disabled several options in About:Config, and a feature previously disappeared. When I pressed the scroll button in the diamond, it opened a tag and moved to it automatically. Whatever you do with the current tag, I want it. Please help me. ( I mean, it no longer applies to bookmarks, I want it to apply to bookmarks )
more options

Locking this thread as a duplicate. Please continue here: [/questions/1409196]