Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Clicking and dragging URL to bookmarkonly saves URL, not page title

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bookworm21

more options

I mainly bookmark pages by clicking and dragging the URL to my bookmarks sidebar as I've always found this to be more convenient. After the last two Firefox updates, this method no longer saves the page title, just the page URL.

In the attached image, the URL and resulting bookmark from dragging it to the sidebar are circled in red. The expected title is circled in orange. An example of an older (correctly titled) bookmark is circled in green. This is not a page specific issue, as it happens on every webpage.

CTRL+D as well as pressing the star icon in the navigation bar still work as expected, bookmarking pages with their correct titles.

I mainly bookmark pages by clicking and dragging the URL to my bookmarks sidebar as I've always found this to be more convenient. After the last two Firefox updates, this method no longer saves the page title, just the page URL. In the attached image, the URL and resulting bookmark from dragging it to the sidebar are circled in red. The expected title is circled in orange. An example of an older (correctly titled) bookmark is circled in green. This is not a page specific issue, as it happens on every webpage. CTRL+D as well as pressing the star icon in the navigation bar still work as expected, bookmarking pages with their correct titles.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I'm sorry to say that the issue still occurred in troubleshoot mode, after turning off hardware acceleration (also tested troubleshoot mode with this), after disabling all extensions, after refreshing firefox, and after reinstalling.

However, in another thread I've found that dragging the tab itself into the sidebar is a possible workaround, which does work for me.


Edit: Marking as solved since there seems to be no easy fix and I've found the workaround of click-dragging the tabs themselves.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Quick addition, I tried refreshing firefox, though this did not fix the issue.

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I'm sorry to say that the issue still occurred in troubleshoot mode, after turning off hardware acceleration (also tested troubleshoot mode with this), after disabling all extensions, after refreshing firefox, and after reinstalling.

However, in another thread I've found that dragging the tab itself into the sidebar is a possible workaround, which does work for me.


Edit: Marking as solved since there seems to be no easy fix and I've found the workaround of click-dragging the tabs themselves.

Được chỉnh sửa bởi Bookworm21 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.