Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost my Old sync

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Today i setup my pc & after login my firefox ID i gont get sync anything. Please help me how can i get back my old data?

Today i setup my pc & after login my firefox ID i gont get sync anything. Please help me how can i get back my old data?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you possibly reset the password of the Sync account because you forgot the password?

Resetting the password for the Firefox Account because you do not remember the password will remove all data stored on the Sync server because this password is used to encrypt your data before it is uploaded to the Sync server and only this password or a possible recovery key can decrypt this data.

Keep in mind that Sync isn't designed to be used as a backup, but merely is meant to sync data between connected devices. Best is always to backup your personal data locally.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.