Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Stylus scrolls rather than selecting text? How to drag-select with a stylus and select text?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
more options

Since the days of Go Corp.'s PenPoint and Windows for Pen Computing, I have been accustomed to select text by just dragging the stylus --- that no longer works --- for some reason the stylus has now been dumbed down to be an 11th touch input which scrolls.

Why?

How can I get back the far more expressive behavour of drag-select text with a stylus and using touch when I wish to scroll?

As an FYI, I handed a stylus and my Samsung Galaxy Book 12 (running Windows Build 1703 which predates this change) to a technician at the local Best Buy and they had no problem selecting text --- when I challenged them to select text on a Galaxy Book 3 Pro 360 running Windows 11 using the stylus they were unable to to.

Could we please have an option to restore the traditional behaviour?

The fix suggested at:

https://support.mozilla.org/gl/questions/1353578

isn't directly available in Windows 11, and the equivalent setting:

Settings | Bluetooth & Devices | Pen & Windows Ink | Additional Pen Settings | Let me use my pen as a mouse when it's available

doesn't seem to work when it is enabled.

Since the days of Go Corp.'s PenPoint and Windows for Pen Computing, I have been accustomed to select text by just dragging the stylus --- that no longer works --- for some reason the stylus has now been dumbed down to be an 11th touch input which scrolls. Why? How can I get back the far more expressive behavour of drag-select text with a stylus and using touch when I wish to scroll? As an FYI, I handed a stylus and my Samsung Galaxy Book 12 (running Windows Build 1703 which predates this change) to a technician at the local Best Buy and they had no problem selecting text --- when I challenged them to select text on a Galaxy Book 3 Pro 360 running Windows 11 using the stylus they were unable to to. Could we please have an option to restore the traditional behaviour? The fix suggested at: https://support.mozilla.org/gl/questions/1353578 isn't directly available in Windows 11, and the equivalent setting: Settings | Bluetooth & Devices | Pen & Windows Ink | Additional Pen Settings | Let me use my pen as a mouse when it's available doesn't seem to work when it is enabled.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.