Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when I right click on the Firefox desk top icon and slide down to property, for example, The resulting display is so small it is unreadable....can you help me with thi problem?...thanks Jerry.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when I right click on the Firefox desk top icon and slide down to property, for example, The resulting display is so small it is unreadable....can you help me with thi problem?...thanks Jerry.

when I right click on the Firefox desk top icon and slide down to property, for example, The resulting display is so small it is unreadable....can you help me with thi problem?...thanks Jerry.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Jerry, do you mean the Properties dialog for Firefox (the Firefox shortcut) has very small text, or after you start Firefox, the toolbars and/or web pages have very small text?

Hữu ích?

more options

Can you attach a screenshot?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.