Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is the difference between network.dnsCacheExpiration and network.dnsCacheExpirationGracePeriod?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

In about:config, I see two settings for controlling the minimum amount of time for DNS cache expiration: network.dnsCacheExpiration and network.dnsCacheExpirationGracePeriod. What is the difference between them? They are both set to 60 seconds by default.

In about:config, I see two settings for controlling the minimum amount of time for DNS cache expiration: network.dnsCacheExpiration and network.dnsCacheExpirationGracePeriod. What is the difference between them? They are both set to 60 seconds by default.