Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

请帮助我 禁止使用 “拒绝跟踪”软件。因为 “拒绝跟踪”软件使 测试我是不是机器人的测试没有办法进行。谢谢 我的邮箱地址 :johnzh2015@163.com

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

请帮助我 禁止使用 “拒绝跟踪”软件。因为 “拒绝跟踪”软件使 测试我是不是机器人的测试没有办法进行。谢谢 我的邮箱地址 :johnzh2015@163.com

Please help me to disable "DO NOT TRACK" software, which is preventing our robot test from displaying.  

Thanks

请帮助我 禁止使用 “拒绝跟踪”软件。因为 “拒绝跟踪”软件使 测试我是不是机器人的测试没有办法进行。谢谢 我的邮箱地址 :johnzh2015@163.com Please help me to disable "DO NOT TRACK" software, which is preventing our robot test from displaying. Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.