Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Window issue

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I click on the Window tab in the Firefox menu, my website prayingwithmylegs[dot]com is only listed as "Mozilla Firefox" unlike all the other windows. This does not happen in Chrome, Safari or Opera.

Also, how do I get the Sidebar to not automatically open when I open my saved windows in Firefox? It wasn't doing that before.

Thanks for your help.

Best regards, Steve Brand

When I click on the Window tab in the Firefox menu, my website prayingwithmylegs[dot]com is only listed as "Mozilla Firefox" unlike all the other windows. This does not happen in Chrome, Safari or Opera. Also, how do I get the Sidebar to not automatically open when I open my saved windows in Firefox? It wasn't doing that before. Thanks for your help. Best regards, Steve Brand
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

1. It's because your <title></title> element is empty. 2. Try to click command + B

Hữu ích?

more options

Thanks for getting back but I'm not sure what you mean. What is my <title></title> element and where do I find it?

Hữu ích?

more options

This title, it's in the <head> section of each page:

Depending on what program you use for authoring, you may need to type that in directly, or edit a dialog for the page.

Hữu ích?

more options

Thank you for the suggestion. I tried replacing <title></title> but nothing changed.

Hữu ích?

more options

brands008 said

Thank you for the suggestion. I tried replacing <title></title> but nothing changed.

Which page did you edit? Or is there a single template for the entire site? (I don't see the title filled in on home.htm.)

Hữu ích?

more options

With what did you replace the title as nothing has changed when I check the pages ?

You can use the Web Console inspect and set the title to see how it looks:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.