Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

specific cookie (allow media)site must be allowed

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Articles of a news site has sometimes link to an embedded Instagram item. These items are now blocked. When I use Edge and click on the link on the page 'Adjust your cookie settings' a javascript:Didomi.preferences.show() it show a pop-up where I can change the settings. But the pop-up to allow certain cookies for this site does not work in Firefox (v111.0.1).

Articles of a news site has sometimes link to an embedded Instagram item. These items are now blocked. When I use Edge and click on the link on the page 'Adjust your cookie settings' a javascript:Didomi.preferences.show() it show a pop-up where I can change the settings. But the pop-up to allow certain cookies for this site does not work in Firefox (v111.0.1).