Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Passwords

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

Hi Mozilla First and foremost I love this browser and the way I am able to save my pw and my pocket Anyway, I got a new iPhone had a poor rep and a very poor transfer My FF had to be reloaded 4 times When I try to go to my PW it brings me to a help article and I am always signed out How do I get back to normal use and stay signed in

Thanks Liz

Hi Mozilla First and foremost I love this browser and the way I am able to save my pw and my pocket Anyway, I got a new iPhone had a poor rep and a very poor transfer My FF had to be reloaded 4 times When I try to go to my PW it brings me to a help article and I am always signed out How do I get back to normal use and stay signed in Thanks Liz

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.