Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MacOS keeps opening the old Pixelmator not Pixelmator Pro

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Lanark

more options

When I download an image in Firefox and open it from the downloads folder it will always open in Pixelmator not Pixelmator Pro.

If I double click on an image file elsewhere they correctly open in Pro, but in Finder, the icons are for Pixelmator not Pixelmator Pro. This can be hidden if I turn on finder icon previews, but selecting Get Info always has the Pixelmator icon not the Pixelmator Pro one.

Im not sure if this is a macOS problem, a firefox issue or a Pixelmator bug but it seems to be related to the way the files are registered.

Things I have tried:

Changing file associations in firefox. Rebooting Changing the open-with properties in finder: Open all with Pixelmator Pro Reset the Local & User domains with lsregister lsregister -kill -r -domain local -domain user -domain system -v

When I download an image in Firefox and open it from the downloads folder it will always open in Pixelmator not Pixelmator Pro. If I double click on an image file elsewhere they correctly open in Pro, but in Finder, the icons are for Pixelmator not Pixelmator Pro. This can be hidden if I turn on finder icon previews, but selecting Get Info always has the Pixelmator icon not the Pixelmator Pro one. Im not sure if this is a macOS problem, a firefox issue or a Pixelmator bug but it seems to be related to the way the files are registered. Things I have tried: Changing file associations in firefox. Rebooting Changing the open-with properties in finder: Open all with Pixelmator Pro Reset the Local & User domains with lsregister lsregister -kill -r -domain local -domain user -domain system -v

Giải pháp được chọn

OK I think I found a fix.

I created and saved a .jpg file in Pixelmator Pro.

Open the file in Firefox using File, Open.

Save the file to the downloads folder.

Open the file by clicking on it in the downloads list - it correctly opens in Pixelmator Pro.

Now returning to the original website and saving another .jpg image, it correctly opens from the downloads list in Pixelmator Pro.

Im guessing Firefox just remembers the last graphics editor used and sticks to that even when the macOS file associations point to something different. Opening a file directly on the local file system should mean the files extended attributes take over and force a different choice of Editor application.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You need to check your file association or what apps is designed to open what file formats. You need to check with pixelmator site how to change or fix this association.

Hữu ích?

more options

The file association works fine when opening files in the mac finder.

It is only opening from the Firefox downloads list that it goes wrong.

Also if I download the same file in Google chrome and open it from the chrome downloads list that is also fine, so I think the problem must be in Firefox.

Hữu ích?

more options

Check with the site to see how they determine when your opening it with Firefox or contact their support to ask why Firefox is affecting differently.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

OK I think I found a fix.

I created and saved a .jpg file in Pixelmator Pro.

Open the file in Firefox using File, Open.

Save the file to the downloads folder.

Open the file by clicking on it in the downloads list - it correctly opens in Pixelmator Pro.

Now returning to the original website and saving another .jpg image, it correctly opens from the downloads list in Pixelmator Pro.

Im guessing Firefox just remembers the last graphics editor used and sticks to that even when the macOS file associations point to something different. Opening a file directly on the local file system should mean the files extended attributes take over and force a different choice of Editor application.

Được chỉnh sửa bởi Lanark vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.