Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

glxtest: failed to read data from glxtest

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 46 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Beginning with 111 when I start I get 'glxtest: failed to read data from glxtest, we may fall back to software rendering.' It works. I don't know that anything bad is happening.

Beginning with 111 when I start I get 'glxtest: failed to read data from glxtest, we may fall back to software rendering.' It works. I don't know that anything bad is happening.

Giải pháp được chọn

It looks like it can't find any supported GPU, so it falls back to the CPU renderer. It works, but slower.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Where and what software is doing this? Or what site? There little info for others to verify what site or Addon is causing this.

Hữu ích?

more options

It happened when I started Firefox. No site was involved: my home page is a local page, all text.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It looks like it can't find any supported GPU, so it falls back to the CPU renderer. It works, but slower.

Hữu ích?

more options

Dropa said

Where and what software is doing this? Or what site? There little info for others to verify what site or Addon is causing this.

Windows users like yourself would not encounter this as the OP uses Linux.

Hữu ích?

more options

TyDraniu said

It looks like it can't find any supported GPU, so it falls back to the CPU renderer. It works, but slower.

That's believable and probably true. Does Firefox make this report or some subsidiary module or driver? If Firefox, an error message that explained it a little more could help. Nothing shows up in Xorg.0.log. I always look at the error message when Firefox starts. I've used it for 25 years. This is the first time I've seen this error.

Hữu ích?

more options

I don't know much about Linux. If it's something new, you can report it directly to devs on bugzilla.mozilla.org. You can also narrow it down using mozregression.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.