Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multi-Account Container Tab based on full URL

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Hello

I would be really helpful if the Multi-Account Container differentiate the "always open in" feature based on the URL, and not just the host, which is what I'm guessing is the case.

For example, I'd like to have two different containers:

The use case is for localhost in development.

Hello I would be really helpful if the Multi-Account Container differentiate the "always open in" feature based on the URL, and not just the host, which is what I'm guessing is the case. For example, I'd like to have two different containers: * example.org/foo # Container 1 * example.org/bar # Container 2 The use case is for localhost in development.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.