Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Directly after FORCED mozilla update, firefox now opens 13 windows and uses over 750mgs to idle.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

How can Mozilla help? STOP INTENTIONALLY RUINING ALL USE OF FIREFOX, THEN LEAVE ME WITH NOTHING BUT A CHAT BOX AFTER MOZILLA RUINED THE BROWSER. On16/March/2023 Microsoft stated this PC was fully up to date, so please don't bother blaming the PC when it was the FORCED update that broke this browser.

How can Mozilla help? STOP INTENTIONALLY RUINING ALL USE OF FIREFOX, THEN LEAVE ME WITH NOTHING BUT A CHAT BOX AFTER MOZILLA RUINED THE BROWSER. On16/March/2023 Microsoft stated this PC was fully up to date, so please don't bother blaming the PC when it was the FORCED update that broke this browser.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears to be duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1408702