Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Extensions" button...

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Hello! When I first downloaded Firefox more than fifteen years ago, I liked two features - speed and customization. The more Firefox "grow", then more he go far from this two features I liked. Why? I know, this is only one hell of a button. But - that's all. They added much, but took more...

This is not that Firefox I loved, now it feels like I use the f***ing Chrome. So, I have question - why I need use Firefox, if I can use Chrome instead? I have Google account and I can use it with Chrome with full synchronization to my phone, why I still use Firefox? Customization? Speed? Optimization? Why? There is no reason anymore. Thanks Mozilla, Firefox was a good experience. More than fifteen years...

Hello! When I first downloaded Firefox more than fifteen years ago, I liked two features - speed and customization. The more Firefox "grow", then more he go far from this two features I liked. Why? I know, this is only one hell of a button. But - that's all. They added much, but took more... This is not that Firefox I loved, now it feels like I use the f***ing Chrome. So, I have question - why I need use Firefox, if I can use Chrome instead? I have Google account and I can use it with Chrome with full synchronization to my phone, why I still use Firefox? Customization? Speed? Optimization? Why? There is no reason anymore. Thanks Mozilla, Firefox was a good experience. More than fifteen years...
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.