Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there an optiont to "show tab previews in the Linux distros taskbar" ?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi danielson

more options

"Show tab previews in the Windows taskbar" is one of the Firefox features i use most in Windows.

Can it be done in Linux?

"Show tab previews in the Windows taskbar" is one of the Firefox features i use most in Windows. Can it be done in Linux?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can you provide a screenshot of what you mean? I get a view of the active tab when I hover over the Firefox icon on the Task Manager on my Linux system.

Hữu ích?

more options

Hope this gives a good idea:

https://snipboard.io/DbfGMe.jpg

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.