Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

all bookmarks and logins are missing

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

started computer this AM and it appears that all my stored book marks, passwords, and settings have been lost, and, not only in firefox but thunderbird, and my gooogle browser as well. Not sure what happened. When I started the computer it said please wait configuring windows. I have tried to use the restoring from backup help but there doesn't appear to be any data there Thank You John

started computer this AM and it appears that all my stored book marks, passwords, and settings have been lost, and, not only in firefox but thunderbird, and my gooogle browser as well. Not sure what happened. When I started the computer it said please wait configuring windows. I have tried to use the restoring from backup help but there doesn't appear to be any data there Thank You John

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It is possible that Windows had a problem with accessing your Windows user account and has created a new (temporary) account.

Did you try to reboot the computer ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.