Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook profile not viewable in Firefox

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

Over the last few days, I cannot access my Facebook profile page with Firefox. The rest of the site works fine, and I can post, I just get this error message when I try to go to my profile page: This Page Isn't Available Right Now This may be because of a technical error that we're working to get fixed. Try reloading this page.

This issue does not happen on my iPhone or using other web browsers, only Firefox.

Can anyone advise?

Over the last few days, I cannot access my Facebook profile page with Firefox. The rest of the site works fine, and I can post, I just get this error message when I try to go to my profile page: This Page Isn't Available Right Now This may be because of a technical error that we're working to get fixed. Try reloading this page. This issue does not happen on my iPhone or using other web browsers, only Firefox. Can anyone advise?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.