Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does FireFox have ann inbuilt ad blocker ??

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PocketRocket

more options

I have a subscription to a website to download music, and in the last couple of days I have been having problems with the download page.

The error message reads: Stuck? Please disable ad blocker extensions/plugins. Your browser has probably an inbuilt one too.

I have Ablkock Plus, Adblocker Ultimate and Ublock Origin insyalled on FireFox and have disabled all of them for the website in question - but all to no avail.

Suggestions please

I have a subscription to a website to download music, and in the last couple of days I have been having problems with the download page. The error message reads: Stuck? Please disable ad blocker extensions/plugins. Your browser has probably an inbuilt one too. I have Ablkock Plus, Adblocker Ultimate and Ublock Origin insyalled on FireFox and have disabled all of them for the website in question - but all to no avail. Suggestions please

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Why do you have 3 ad blocking extensions installed on your browser to begin with? They can conflict with each other which can cause problems. You really only need to select one, and I'd suggest that one ad blocking extension be uBlock Origin.

If your Enhanced Tracking Protection is set to strict you can try setting it to standard in the Privacy & Security tab under settings or you could all together disable Enhanced Tracking Protection for the website in question.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.