Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Overflow menu not working correctly

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi aubrey.reader

more options

Hello, I'm having an issue with my overflow menu. When opening the customization screen for the toolbar, I can't seem to drag certain toolbar elements into it? The buttons on the customize screen itself work correctly, and some of the elements present on the toolbar will change between visible and overflow just fine, but others I am completely blocked from moving. Please assist, as this is seriously impacting workflow.

Hello, I'm having an issue with my overflow menu. When opening the customization screen for the toolbar, I can't seem to drag certain toolbar elements into it? The buttons on the customize screen itself work correctly, and some of the elements present on the toolbar will change between visible and overflow just fine, but others I am completely blocked from moving. Please assist, as this is seriously impacting workflow.

Giải pháp được chọn

You no longer can drag extension button to the chevron (>>) overflow area with the arrival of the Extensions button.

The regular overflow area (>>) can only be used for built-in Firefox toolbar buttons as shown in the Customize palette and can no longer be used for extensions. For buttons provided by extensions, the Extensions button drop-down serves as overflow area ("Pin to Toolbar" and "Unpin from Toolbar").

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

aubrey.reader said

When opening the customization screen for the toolbar, I can't seem to drag certain toolbar elements into it?

What are these certain toolbar elements?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You no longer can drag extension button to the chevron (>>) overflow area with the arrival of the Extensions button.

The regular overflow area (>>) can only be used for built-in Firefox toolbar buttons as shown in the Customize palette and can no longer be used for extensions. For buttons provided by extensions, the Extensions button drop-down serves as overflow area ("Pin to Toolbar" and "Unpin from Toolbar").

Hữu ích?

more options

.... Ok well that's dumb as hell. Thanks for clarifying anyway.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.