Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Any Word on Stopping Floating Videos yet ?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Any word on stopping floating videos yet ? Nothing I have ever tried or posted about here works. Ya'll have had enough time to solve that -- what's the scoop ?

Any word on stopping floating videos yet ? Nothing I have ever tried or posted about here works. Ya'll have had enough time to solve that -- what's the scoop ?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Opening a fixed mini player automatically is a feature offered by the website and is created via JavaScript if the main player is scrolled out of view. A lot of websites now have a fixed (pop-up) mini player in one the corners once you start playing a video that stays visible if you scroll the page. This website mini player shouldn't be confused with the Firefox PiP (picture-in-picture) feature (you likely see the Firefox PiP icon if you hover the mini player).

You would need to use a content blocking extensions to hide such a player.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.