Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cookies

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I keep getting this message for just one site The page isn’t redirecting properly An error occurred during a connection to www.paperbackswap.com. This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.

I have all 3 versions of the address for this site as allowed for cookies I have several sites open in tabs - all others open fine except this. Sometimes this happens at startup and sometimes just with a page refresh Sometimes I have to wait hours & keep retrying, sometimes shutting the system and restarting multiple times will bring it up. This is definitely a firefox problem because I can go to chrome and it opens fine Can you help figure out why this doesn't work?

I keep getting this message for just one site ''The page isn’t redirecting properly An error occurred during a connection to www.paperbackswap.com. This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.'' I have all 3 versions of the address for this site as allowed for cookies I have several sites open in tabs - all others open fine except this. Sometimes this happens at startup and sometimes just with a page refresh Sometimes I have to wait hours & keep retrying, sometimes shutting the system and restarting multiple times will bring it up. This is definitely a firefox problem because I can go to chrome and it opens fine Can you help figure out why this doesn't work?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

There may be something wrong with cookies already stored.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.