Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trackpad fastforwarding and rewinding when i scroll up and down.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Hey,

So i made the switch from Chrome to Firefox. But the main annoying thing is that when im watching a video on YouTube or literally anywhere, if i scroll down on my WACOM drawing pad/trackpad the video will fastforward, and when i scroll up the video will rewind. Its EXTREMELY annoying and i really need to figure out a way to disable this, because Chrome doesnt do this, but Firefox does.

please helppp

Hey, So i made the switch from Chrome to Firefox. But the main annoying thing is that when im watching a video on YouTube or literally anywhere, if i scroll down on my WACOM drawing pad/trackpad the video will fastforward, and when i scroll up the video will rewind. Its EXTREMELY annoying and i really need to figure out a way to disable this, because Chrome doesnt do this, but Firefox does. please helppp

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.