Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

about:config handoff DOES NOT WORK

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DonaldWestMagazine

more options

All new tabs give me a cursor in the ADDRESS BAR. This is unacceptable. There is a nice search window in the middle of the page, but the cursor never goes there. It appears in the ADDRESS BAR. I did the about:config handoff crap and it was crap. Is there a FIX? If so, what is it? If not, I'm using edge.

All new tabs give me a cursor in the ADDRESS BAR. This is unacceptable. There is a nice search window in the middle of the page, but the cursor never goes there. It appears in the ADDRESS BAR. I did the about:config handoff crap and it was crap. Is there a FIX? If so, what is it? If not, I'm using edge.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Are you using private browsing?

Hữu ích?

more options

DonaldWestMagazine said

All new tabs give me a cursor in the ADDRESS BAR.

That is how Firefox has worked for as long as I can remember. Why doesn't that work for you?

There is a nice search window in the middle of the page, but the cursor never goes there. It appears in the ADDRESS BAR. I did the about:config handoff crap and it was crap.

The hand-off setting is for after you click in the search box in the page, keeping the search there instead of flipping it up to the address bar. You still need to click in the search box.

One possible workaround is to use an add-on to set your new tab page to your preferred search site (it also can tell Firefox to put the cursor in the page):

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/new-tab-override/

Hữu ích?

more options

So, there is no fix. This microsoft in a different wrapper. Goodbye.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.