Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox menu only works if mouse button is held

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cal.lidderdale

more options

fc37.x86_64 ff 110 64 bit

Bookmarks, I click on a folder, up pops a submenu. As soon as I move the mouse to select an item in the submenu - poof - submenu gone. If I hold the mouse button down and drag to the submenu item (and subsub...menu.item) then let got - it works. I should be able to "click" on an bookmark, then "click" on a menu item, then "click" on ... without having to "hold" the mouse button. - I'm guessing "onmouseOver" and not "onmouseClick" somewhere.

fc37.x86_64 ff 110 64 bit Bookmarks, I click on a folder, up pops a submenu. As soon as I move the mouse to select an item in the submenu - poof - submenu gone. If I hold the mouse button down and drag to the submenu item (and subsub...menu.item) then let got - it works. I should be able to "click" on an bookmark, then "click" on a menu item, then "click" on ... without having to "hold" the mouse button. - I'm guessing "onmouseOver" and not "onmouseClick" somewhere.

Được chỉnh sửa bởi cal.lidderdale vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It is working here on a Linux system. Try starting in troubleshoot mode.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode

more options

OK, did troubleshoot mode. No difference and doesn't show me anything. Then I don't know what I should be looking for. Am I the only one having this problem?

6.1.18-200.fc37.x86_64 on a Lenovo laptop, FF 110.0