Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My deleted information

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ysfff

more options

Hello, my brother removed Firefox when I wasn't at home. I had many important data in it, like password, bookmark and etc. can you help me to restore my data ?

Hello, my brother removed Firefox when I wasn't at home. I had many important data in it, like password, bookmark and etc. can you help me to restore my data ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello,

Firefox automatically creates backups of your bookmarks, which can be helpful if your bookmarks are lost or missing. To recover them, follow the instructions below.

  1. Click the Library button 57 library icon, then click Bookmarks.
  2. Scroll to the bottom and click Show All Bookmarks.
  3. At the top of the Library window, click on Import and Backup and select Restore.
  4. Click the date of the bookmark backup you want to recover.
  5. In the new window that appears, click OK.

Your bookmarks from the selected date should now be restored.

For more information, see the Restore bookmarks from backup or move them to another computer article. For other solutions, see the Recover lost or missing Bookmarks article.

Did this fix your problems? Please report back to us!

Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.