Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

Smart Bookmarks

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello. First of all, does anyone know where a list of supported query terms for smart bookmarks could be found?

I already know some, such as "sort=" and "maxResults=", but would like to see a full list.

Second, would it be possible to use smart bookmarks to show a list of visited websites whose URLs match a pattern such as "food.com/*doughnuts*"? That is, all websites from food.com that also have the term doughnuts in the URL?

Hello. First of all, does anyone know where a list of supported query terms for smart bookmarks could be found? I already know some, such as "sort=" and "maxResults=", but would like to see a full list. Second, would it be possible to use smart bookmarks to show a list of visited websites whose URLs match a pattern such as "food.com/*doughnuts*"? That is, all websites from food.com that also have the term doughnuts in the URL?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can look at this archived version: