Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Right arrow button not working when using kayosports.com.au

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TheThingKing

more options

When I'm using the kayosports.com.au video streaming service website on Firefox (version: 110.0.1) the right arrow button to navigate the media content shelf rows does not register when clicked with the mouse. Previously I was using version 109 of Firefox and the same bug was happening with that version as well.

When using the kayosports.com.au website on other Web Browsers like Brave the right arrow button responses just fine when clicked with the mouse.

I'm using Windows 10 21H2 on Desktop

When I'm using the kayosports.com.au video streaming service website on Firefox (version: 110.0.1) the right arrow button to navigate the media content shelf rows does not register when clicked with the mouse. Previously I was using version 109 of Firefox and the same bug was happening with that version as well. When using the kayosports.com.au website on other Web Browsers like Brave the right arrow button responses just fine when clicked with the mouse. I'm using Windows 10 21H2 on Desktop
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi TheThingKing vào

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Solved.

Được chỉnh sửa bởi TheThingKing vào