Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to install Firefox Dev Edition without overriding existing vanilla Firefox installation?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi techguy150

more options

Hi! I have latest version of Firefox installed on my PC. But sometimes I am programming for web. So I would like to have Firefox Developer Edition as well. But I don't want them both at the same time - one for my usual web surfing and another one for web programming using leading (or even bleeding) edge features.

How do I install and use them separately? I tried running Firefox Dev Edition installer, but it does not ask questions like where to install and which Firefox profile to use.

Hi! I have latest version of Firefox installed on my PC. But sometimes I am programming for web. So I would like to have Firefox Developer Edition as well. But I don't want them both at the same time - one for my usual web surfing and another one for web programming using leading (or even bleeding) edge features. How do I install and use them separately? I tried running Firefox Dev Edition installer, but it does not ask questions like where to install and which Firefox profile to use.

Giải pháp được chọn

You can install multiple Firefox versions via a custom install in different installation folders and only use the older Firefox version when you really need it. Do a custom install and install each version in its own program folder to use multiple Firefox versions.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can install multiple Firefox versions via a custom install in different installation folders and only use the older Firefox version when you really need it. Do a custom install and install each version in its own program folder to use multiple Firefox versions.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.