Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

SHORTCUT TO FIREFOX CLEAR COOKIES AND CACHE

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 692 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi noel_envode

more options

Is there any way to create a shortcut to Firefox > settings > clear cookies and cache?

Is there any way to create a shortcut to Firefox > settings > clear cookies and cache?

Giải pháp được chọn

Note that you can click the padlock icon to access this clear feature for the current page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
more options

You could create a bookmark of the relevant page in Settings, e.g about:preferences#privacy.

more options

Giải pháp được chọn

Note that you can click the padlock icon to access this clear feature for the current page.

more options

Terry said

You could create a bookmark of the relevant page in Settings, e.g about:preferences#privacy.
Thanks