Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Do CSS "widows/orphans" work in Firefox?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 109 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox v109.0.1 opensuse tumbleweed linux 6.1.12-1-default x86_64

I have been trying to get a "media print" to format as I wish it to do so by using the widows and orphans CSS rules (among others). So far, regardless of the values assigned, the resulting print output still has widows and orphans.

Are those rules actually implemented in Firefox?

Firefox v109.0.1 opensuse tumbleweed linux 6.1.12-1-default x86_64 I have been trying to get a "media print" to format as I wish it to do so by using the widows and orphans CSS rules (among others). So far, regardless of the values assigned, the resulting print output still has widows and orphans. Are those rules actually implemented in Firefox?

Giải pháp được chọn

No, we don't support it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

No, we don't support it.

more options

See also:

  • 137367 - Implement orphans and widows

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào