Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox auto suggestion

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi CeeBee1952

more options

I am using DuckDuckGo with Firefox because I do not like auto suggestions filling up the search bar while I type. It's so annoying. I have ensured that Settings do not have auto complete in any way, but still they come. The only solution I can find on this website, which is Stop Auto Search in Firefox

There is a preference to change that back, but it does take a bit of work to find it because of the unusual name: (1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk. (2) In the search box in the page, type or paste handoff and pause while the list is filtered (3) Double-click the browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar preference to switch the value from true to false Success?

I had no success with it at all. Please, how can I stop this wretched feature? Thanks.

I am using DuckDuckGo with Firefox because I do not like auto suggestions filling up the search bar while I type. It's so annoying. I have ensured that Settings do not have auto complete in any way, but still they come. The only solution I can find on this website, which is Stop Auto Search in Firefox There is a preference to change that back, but it does take a bit of work to find it because of the unusual name: (1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk. (2) In the search box in the page, type or paste handoff and pause while the list is filtered (3) Double-click the browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar preference to switch the value from true to false Success? I had no success with it at all. Please, how can I stop this wretched feature? Thanks.

Giải pháp được chọn

I did this: it worked. Disable Auto Complete In Firefox/duckduckgo

Go to: https://duckduckgo.com/settings

Open page, scroll to Infinite Scroll & Autocomplete Suggestions, Click to turn both off Restart.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I did this: it worked. Disable Auto Complete In Firefox/duckduckgo

Go to: https://duckduckgo.com/settings

Open page, scroll to Infinite Scroll & Autocomplete Suggestions, Click to turn both off Restart.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.