Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Left Column Bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 162 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I display my bookmarks in left side column display of bookmarks?

How do I display my bookmarks in left side column display of bookmarks?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Ctrl + B to show bookmarks and then click on the * Bookmarks dropdown where you can chose ¨Move Sidebar to the Left¨

Ray

more options