Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Even after turning off autocompletion of logins, the username list still pops up

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ff.ix

more options

I thought I had turned off autocompletion for logins, but when I log into websites, the username suggestion box still pops up. This is very annoying. See attached image for an example (edited to hide my actual username for that site). What do I need to change to get rid of this?

I thought I had turned off autocompletion for logins, but when I log into websites, the username suggestion box still pops up. This is very annoying. See attached image for an example (edited to hide my actual username for that site). What do I need to change to get rid of this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

That is likely saved form data since there isn't a key symbol present.

Suggestions in a login drop-down list that have a key icon in front are login suggestions that you need to remove in the Password Manager.

Suggestions in a drop-down list without a key symbol are autocomplete saved form data. Suggestions without a key icon are part of autocomplete saved form data that you should be able to remove by selecting this item with the cursor Down key and pressing Delete (Mac: Shift+Delete).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

That is likely saved form data since there isn't a key symbol present.

Suggestions in a login drop-down list that have a key icon in front are login suggestions that you need to remove in the Password Manager.

Suggestions in a drop-down list without a key symbol are autocomplete saved form data. Suggestions without a key icon are part of autocomplete saved form data that you should be able to remove by selecting this item with the cursor Down key and pressing Delete (Mac: Shift+Delete).

more options

Thanks for the solution. Too bad form and search histories aren't separate, but I can live without search history being saved.