Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Difficulties in browsing

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi anaterrel

more options

Hello, lately I have problems with browsing, and some sites - especially Google connected sites - stopped working with Firefox altogether. For example, in the last month or so, when I open a link, it doesn't open for a long time or not at all, most times when I press the link again it might open. Google maps stopped working at all. I created a Google doc and when I tried sharing it I got a message that it can't be done at this time, I opened it in Chrome and it worked.

Any ides? Thanks

Hello, lately I have problems with browsing, and some sites - especially Google connected sites - stopped working with Firefox altogether. For example, in the last month or so, when I open a link, it doesn't open for a long time or not at all, most times when I press the link again it might open. Google maps stopped working at all. I created a Google doc and when I tried sharing it I got a message that it can't be done at this time, I opened it in Chrome and it worked. Any ides? Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Also, downloading attachments, It's either slow or doesn't work.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.