Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

yahoo mail

  • 8 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vickiedragon

more options

All of a sudden every time I try to sign in on Yahoo mail I get a warning "We've noticed some unusual account activity" and I have to get a text (which I pay for individually) to get a code to continue (the code I get by email which would not cost me anything never works). I have no problem when I use Microsoft Edge. What is happening and how can it be fixed.

All of a sudden every time I try to sign in on Yahoo mail I get a warning "We've noticed some unusual account activity" and I have to get a text (which I pay for individually) to get a code to continue (the code I get by email which would not cost me anything never works). I have no problem when I use Microsoft Edge. What is happening and how can it be fixed.

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Did you verify in Private Mode browser firefox that it wasn't a Addon caused issue?

Hữu ích?

more options

I haven't done any addons and my husband doesn’t get the message when signing on to yahoo with the same computer.

Hữu ích?

more options

Email verification now requires either another email server account to verify the login or text. As to why in Firefox you should check your security software setting to make sure it's not causing something to affect Firefox logins to yahoo. And that problem did you at that time switch to Edge to login to verify that it was working during that time?

Hữu ích?

more options

I have been signing on to my Yahoo account in Edge to avoid the problem I'm having in Firefox. And, as I said before, my husband is able to sing in on Firefox without getting the message I am. That means it can't be a security setting since he would have the same issue.

Hữu ích?

more options

Was this on the same computer or different computer?

Hữu ích?

more options

As I said in my second response to you, it's on the same computer.

Hữu ích?

more options

OK, are you two using the same account on Windows to login to the yahoo email?

Hữu ích?

more options

Are you asking if we have the same yahoo account? No, we have separate accounts.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.