Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Use of Primary Password

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In order for me to use Mozilla, I'm being asked for a primary password. I have never used one, created one, or have even been asked for one. So without this "primary password", I cannot get into any of my sites to conduct business. How can I remedy this problem? Your help is greatly appreciated. Thanks.

In order for me to use Mozilla, I'm being asked for a primary password. I have never used one, created one, or have even been asked for one. So without this "primary password", I cannot get into any of my sites to conduct business. How can I remedy this problem? Your help is greatly appreciated. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you attach a screenshot?

If this is about the Primary Password to unlock the passwords stored in about:logins then you should be able to continue by canceling this PP prompt.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.