Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is using a very old geolocation

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Whenever any website asks to access my location, and I allow it, Firefox tells that website that I am in a faraway place that I last visited over a year ago. What's worse, this place happens to be a very niche medical facility, which is upsetting as I don't expect to be revealing my medical history just by allowing access to my location.

I am not using a VPN or proxy or anything of that sort. If I look up my IP address in GeoIP2 or iplocation.net, it shows the correct city that I am actually in. How can I force Firefox to update my location (or at least, get it to uncache this old location)?

I'm using Firefox 109.0.1 on Ubuntu 22.04.1 LTS.

Whenever any website asks to access my location, and I allow it, Firefox tells that website that I am in a faraway place that I last visited over a year ago. What's worse, this place happens to be a very niche medical facility, which is upsetting as I don't expect to be revealing my medical history just by allowing access to my location. I am not using a VPN or proxy or anything of that sort. If I look up my IP address in GeoIP2 or iplocation.net, it shows the correct city that I am actually in. How can I force Firefox to update my location (or at least, get it to uncache this old location)? I'm using Firefox 109.0.1 on Ubuntu 22.04.1 LTS.

Được chỉnh sửa bởi Hayden Schiff vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Could be because the Firefox version you use from the Ubuntu repositories doesn't have all the special keys (keyMozillaFound: FALSE).

It is possible that Firefox from the repositories behaves differently than Firefox from the Mozilla server. You can try Firefox from the Mozilla server to see if that makes a difference.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.