Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Prevent Shutdown after editing/changing PDF

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I use the built in PDF viewer to open PDF Files. It has the function to add text. However I oftentimes forget to save the PDF after adding text. In other Programs (such as Microsoft Word, Notepad etc.) it prevents the shutdown on Windows when I have unsaved changes by showing a window which apps prevent a shotdown. Is it possible to achieve the same when forgetting to save changes made to pdf's in firefox? Or is there even a way to autosave PDFs after changing them?

I use the built in PDF viewer to open PDF Files. It has the function to add text. However I oftentimes forget to save the PDF after adding text. In other Programs (such as Microsoft Word, Notepad etc.) it prevents the shutdown on Windows when I have unsaved changes by showing a window which apps prevent a shotdown. Is it possible to achieve the same when forgetting to save changes made to pdf's in firefox? Or is there even a way to autosave PDFs after changing them?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This is something the user has to save when editing PDF Firefox AFAIK doesn't save unless the user chooses to save the edited version. Windows power save or turning off is a Windows O/S functions that should be asked in a Windows forum about power save or power off features.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.