Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing primary password does not rewrite logins.json?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi thefirefox

more options

When changing the primary password I would expect the logins.json file being rewritten with new pairs of encryptedUsername and encryptedPassword (now encrypted based on a new primary password). But this is obviously not the case. But maybe I just didn't understand the way this works?

When changing the primary password I would expect the logins.json file being rewritten with new pairs of encryptedUsername and encryptedPassword (now encrypted based on a new primary password). But this is obviously not the case. But maybe I just didn't understand the way this works?

Giải pháp được chọn

I assume that this works differently and that they do not re-encrypt logins.json, but instead encode the original seed that is used to encrypt logins.json with the PP and always the same seed is used to decrypt logins.json, but only the correct PP can recover this random seed. So to protect against forgetting the PP, you can possibly save a backup copy of key4.db that doesn't use the PP or uses an easy PP along with logins.json.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I assume that this works differently and that they do not re-encrypt logins.json, but instead encode the original seed that is used to encrypt logins.json with the PP and always the same seed is used to decrypt logins.json, but only the correct PP can recover this random seed. So to protect against forgetting the PP, you can possibly save a backup copy of key4.db that doesn't use the PP or uses an easy PP along with logins.json.

Hữu ích?

more options

Yes, this makes sense, thanks!

Finally found a brief documentation here: https://firefox-source-docs.mozilla.org/security/nss/legacy/an_overview_of_nss_internals/index.html

"The key database file will contain at least one symmetric key, which NSS will automatically create on demand, and which will be used to protect your secret (private) keys. The symmetric key can be protected with PBE by setting a master password on the database. As soon as you set a master password, an attacker stealing your key database will no longer be able to get access to your private key, unless the attacker would also succeed in stealing the master password."

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.