Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sorry! 0 results found for ‘I download & Install my LibreOffice 7.5 on FireFox then Microsoft steals it from you and puts my LibreOffice 7.5 on Bing on the Microsoft desktop. Can you do anything about this????!!’ for ‘Firefox’

  • 7 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

bold text Sorry! 0 results found for ‘I download & Install my LibreOffice 7.5 on FireFox then Microsoft steals it from you and puts my LibreOffice 7.5 on Bing on the Microsoft desktop. Can you do anything about this????!!’ for ‘Firefox’

'''bold text''' Sorry! 0 results found for ‘I download & Install my LibreOffice 7.5 on FireFox then Microsoft steals it from you and puts my LibreOffice 7.5 on Bing on the Microsoft desktop. Can you do anything about this????!!’ for ‘Firefox’

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Sorry! 0 results found for ‘I download & Install my LibreOffice 7.5 on FireFox then Microsoft steals it from you and puts my LibreOffice 7.5 on Bing on the Microsoft desktop. Can you do anything about this????!!’ for ‘Firefox’

Hữu ích?

more options

Sorry! 0 results found for ‘I download & Install my LibreOffice 7.5 on FireFox then Microsoft steals it from you and puts my LibreOffice 7.5 on Bing on the Microsoft desktop. Can you do anything about this????!!’ for ‘Firefox’

Hữu ích?

more options

I posted it 2 times and nothing happened! No the problem is still there!

Hữu ích?

more options

LibreOffice isn't a firefox product and for product failed install you need to contact LibreOffice support for installation issues.

Hữu ích?

more options

jsmith25631 said

I posted it 2 times and nothing happened! No the problem is still there!

This is a support forum and not some sort of chat system.

Are you referring to https://addons.mozilla.org/firefox/addon/libreoffice-editor-xls-doc-ppt/ or something else?

If you give more clear information then somebody here may be able to help you.

Hữu ích?

more options

No, it doesn't.

Hữu ích?

more options

Please can you provide more information about what you are trying to do, the steps you are going through and what is happening as a result so that we can help you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.