Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is html5 broken since Version 100?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

I use Secure Global Desktop from Oracle with HTML5 Client. This works perfect for all browsers(FX,Chrome,Edge), but with Firefox Version 108+ this does work any more.

Chrome and Edge still ok.

It seams the the canvas update fails.

Any suggestions? What can I do to find out more? I can provide a test access, if this helps.

Regards TAB

I use Secure Global Desktop from Oracle with HTML5 Client. This works perfect for all browsers(FX,Chrome,Edge), but with Firefox Version 108+ this does work any more. Chrome and Edge still ok. It seams the the canvas update fails. Any suggestions? What can I do to find out more? I can provide a test access, if this helps. Regards TAB