Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Petco website while using Firefox is broken

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Hello! As of recently (within the past couple months), I was able to go on Petco.com from a desktop. But now, every time I try, the website doesn't load correctly. It jumps on and off about 100 times a minute and never stops. This does not happen on all other browsers. Something is wrong somewhere. When trying to log into Petsmart.com from a desktop, something different happens. It does completely load but when I try to log in, it will not log me in! I am able to log in on all other browsers. The third website, Rakuten.com, same thing happens like Petsmart.com . It loads but when trying to log in Rakuten.com I get: Oops. There was a problem. Please refresh page and try again. BUT AGAIN, I am able to log on on ALL OTHER BROWSERS. Is there a fix for this for Firefox? Please let me know if you can fix this or this is the way it will be for these websites. I have been using Firefox for years and like it the best! Never had this problem. Thanks!

Hello! As of recently (within the past couple months), I was able to go on Petco.com from a desktop. But now, every time I try, the website doesn't load correctly. It jumps on and off about 100 times a minute and never stops. This does not happen on all other browsers. Something is wrong somewhere. When trying to log into Petsmart.com from a desktop, something different happens. It does completely load but when I try to log in, it will not log me in! I am able to log in on all other browsers. The third website, Rakuten.com, same thing happens like Petsmart.com . It loads but when trying to log in Rakuten.com I get: Oops. There was a problem. Please refresh page and try again. BUT AGAIN, I am able to log on on ALL OTHER BROWSERS. Is there a fix for this for Firefox? Please let me know if you can fix this or this is the way it will be for these websites. I have been using Firefox for years and like it the best! Never had this problem. Thanks!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.