Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable Firefox context menu?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Basically.

I see a lot of options on how to disable Javascript context menus on sites, for purpose.

I want the opposite - certain sites, most notably Google Workspace and Nextcloud, have a very useful Javascript context menu for things like tweaking format or renaming files.

But when I right-click in Firefox, the browser's own context menu pops up and overlaps with the site's, making it nearly unusable. (Pressing escape to dismiss the menu has a 50% chance of also dismissing the site's)

Any way to disable the context menu? Bonus points if it can be done on a per-site basis.

Basically. I see a lot of options on how to disable Javascript context menus on sites, for purpose. I want the opposite - certain sites, most notably Google Workspace and Nextcloud, have a very useful Javascript context menu for things like tweaking format or renaming files. But when I right-click in Firefox, the browser's own context menu pops up and overlaps with the site's, making it nearly unusable. (Pressing escape to dismiss the menu has a 50% chance of also dismissing the site's) Any way to disable the context menu? Bonus points if it can be done on a per-site basis.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can control this via dom.event.contextmenu.enabled on the about:config page. Setting this to true (default) should give you the website context menu, if necessary you can hold the Shift key to get the Firefox context menu.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.