Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can the tab button complete the next segment of the URL I am typing?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

As someone that uses the command line terminal a lot, I constantly find myself pressing the "tab" button on my keyboard when typing a URL in the address bar to accept the current suggestion and move to the next segment. For example:

  1. I want to go to www.example.com/segment1/segment2
  2. I'll start typing "exa" and since I visit this site a lot, Firefox helpfully completes example.com
  3. I would like to press "tab" on my keyboard to have Firefox complete example.com/ then I can type "seg" and Firefox could complete it to "example.com/segment1

I know I can do this by pressing the right arrow key, but that requires me to lift my right hand off to press it. I would like to be able to easily do this with the "tab" key which my pinky can quickly press. Pressing "tab" currently, has Firefox pick some complete url which I don't want, i.e. www.example.com/segmentA/segmentB

As someone that uses the command line terminal a lot, I constantly find myself pressing the "tab" button on my keyboard when typing a URL in the address bar to accept the current suggestion and move to the next segment. For example: # I want to go to www.example.com/segment1/segment2 # I'll start typing "exa" and since I visit this site a lot, Firefox helpfully completes exa'''mple.com''' # I would like to press "tab" on my keyboard to have Firefox complete example.com/ then I can type "seg" and Firefox could complete it to "example.com/seg'''ment1''' I know I can do this by pressing the right arrow key, but that requires me to lift my right hand off to press it. I would like to be able to easily do this with the "tab" key which my pinky can quickly press. Pressing "tab" currently, has Firefox pick some complete url which I don't want, i.e. www.example.com/segmentA/segmentB

Được chỉnh sửa bởi amermahmud vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.