Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need to use tool such as a web browser properly and then we need support system for mozela

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I need to use tool such as a web browser properly and then we need support system

I need to use tool such as a web browser properly and then we need support system

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This isn't a support forum but user to user help forum. You can search online on how to user a Browser as well.

Hữu ích?

more options

Dropa said

This isn't a support forum but user to user help forum. You can search online on how to user a Browser as well.

This IS a Support Forum. Just search for "Support Forum" in the Search Support box and make sure Help Articles Only is selected. As you will see, there are a lot of articles about Support Forum.

Heck look at top where it says "Home / Support Forums / Firefox / ..."

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

more options

divoj38218 said

I need to use tool such as a web browser properly and then we need support system

You need to be more clear on what you need help with so people can help you here.

For starters here is the Support articles for the desktop Firefox web browser. https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.