Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Redefine mouse keys in browser

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bunny Hop

more options

Good day, has anybody an idea if and what addon could manage for me redefinition of mouse behaviour. Particularly in my case I want to use middle (wheel) button single click over any text input to perform clipboard paste (but everywhere else the button behaves normally). I had this feature integrated into mouse gestures add on which is no more compatible.

Good day, has anybody an idea if and what addon could manage for me redefinition of mouse behaviour. Particularly in my case I want to use middle (wheel) button single click over any text input to perform clipboard paste (but everywhere else the button behaves normally). I had this feature integrated into mouse gestures add on which is no more compatible.

Giải pháp được chọn

There is the middlemouse.paste pref that you can set to true on the about:config page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Beyond the defaults for both Browser Hotkeys and Windows O/S Hotkeys anything changed beyond defaults are through 3rd party software or userChrome.css edits that you will have to find to make those changes.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

There is the middlemouse.paste pref that you can set to true on the about:config page.

Hữu ích?

more options

Awesome, exactly what I needed!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.