Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Extensions missing from customise toolbar menu

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

After having to refresh Firefox, all extensions are missing from my toolbar. They're still installed and function but some require tweaking options on a per page basis and it's a hassle to have to work through multiple menus when they should just be a click away. From other answers, it seems like the extenstions should be in the customise toolbar page but only the standard options are there. I've tried disabling and enabling them, as well as removing and adding them again already with no results.

How do I either get them back to the toolbar or the customise page so I can add them myself?

After having to refresh Firefox, all extensions are missing from my toolbar. They're still installed and function but some require tweaking options on a per page basis and it's a hassle to have to work through multiple menus when they should just be a click away. From other answers, it seems like the extenstions should be in the customise toolbar page but only the standard options are there. I've tried disabling and enabling them, as well as removing and adding them again already with no results. How do I either get them back to the toolbar or the customise page so I can add them myself?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn