Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE" on Firefox on Mac, not on iPhone

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I tried to access a U California Master Gardener website: https://ncmg.ucanr.org/. I've accessed this for years. Yesterday, when on my Mac using Firefox, I'd get message, "SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE." (I attached screenshot.) I tried closing Firefox and reopening, cleared all browser history and other cache, and substituted "www" for "https:/" No change. I thought it was the website until I found that I can still access it on Firefox using my iPhone. (I can also access it via Chrome.)

Please advise.

Thanks! Chrissy

I tried to access a U California Master Gardener website: https://ncmg.ucanr.org/. I've accessed this for years. Yesterday, when on my Mac using Firefox, I'd get message, "SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE." (I attached screenshot.) I tried closing Firefox and reopening, cleared all browser history and other cache, and substituted "www" for "https:/" No change. I thought it was the website until I found that I can still access it on Firefox using my iPhone. (I can also access it via Chrome.) Please advise. Thanks! Chrissy
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is indeed a problem with the certificate, Firefox always checks this while other browsers may not.