Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to allow saved passwords to work in private viewing

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TechHorse

more options

Is there a way so that when I’m using private windows that the managed passwords will work? Even ever I’m in a private window I have to enter user ids and passwords for sites that I have the passwords saved. If I go to a normal window it works fine. This makes using private windows too annoying at times to even use.

Is there a way so that when I’m using private windows that the managed passwords will work? Even ever I’m in a private window I have to enter user ids and passwords for sites that I have the passwords saved. If I go to a normal window it works fine. This makes using private windows too annoying at times to even use.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can't keep session cookies like for a website to remember you when you are in PB mode if that is what you mean. If you use PB mode then you need to login each time you close all PB mode windows and start a new PB mode session. Detail like websites remembering you and log you in automatically is stored in cookies.

Firefox has two cookie jars, one for regular windows stored in cookies.sqlite in the profile folder and one for all Private Browsing windows kept in memory. Cookies in the PB jar that is kept in memory (i.e. not stored in the profile folder) are shared among all PB Windows and PB Tabs and are purged automatically when you close all PB mode windows or close Firefox.

Hữu ích?

more options

cor-el said

You can't keep session cookies like for a website to remember you when you are in PB mode if that is what you mean. If you use PB mode then you need to login each time you close all PB mode windows and start a new PB mode session. Detail like websites remembering you and log you in automatically is stored in cookies. Firefox has two cookie jars, one for regular windows stored in cookies.sqlite in the profile folder and one for all Private Browsing windows kept in memory. Cookies in the PB jar that is kept in memory (i.e. not stored in the profile folder) are shared among all PB Windows and PB Tabs and are purged automatically when you close all PB mode windows or close Firefox.

I was not specifying cookies and such from one website to another . When I initially enter a page and it prompts for a password the autofill doesn’t work.

Hữu ích?

more options

dmitche3, if you click inside the username edit field does a dropdown menu showing your username appear? If so, then you might need to select your username here first, before the login details will autofil.

And if the dropdown menu doesn't show immediately upon clicking inside the username edit field, does it appear if you press alt+down arrow?

Được chỉnh sửa bởi TechHorse vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.